Mediterranean House Salad

Off
Lessaj Restaurant

Mediterranean House Salad

Lettuce, Tomatoes, olives, onion, topped with tzatziki sauce

RJ